Trở lại với Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

Mỗi ngày, nhân sĩ đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân ở Minh Nguyệt Trấn để luyện đơn tạo thành những Bạch Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn. Khi sử dụng các vật phẩm này đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng.

NPC liên quan

Vật phẩm liên quan

  • Mỗi ngày vào bất cứ thời gian nào nhân vật đều có thể tham gia luyện đơn.

Công thức luyện đơn

  • Mỗi ngày vào thời gian bất kỳ, đều có thể luyên đơn tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân
    ( Tại minh nguyệt trấn 196/194 )

Lưu ý : Khi ghép Chân Đơn thì nhân vật phải có sẵn có lượng kinh nghiệm tương ứng chân đơn đó.
Ví dụ : nhân vật ép Bạch Chân Đơn 500tr thì kinh nghiệm nhân vật phải có 500tr.
Nếu ép chân đơn 500tr mà nhân vật chỉ có 300tr thì chân đơn đó chỉ nhận được 300tr.

Mô tả các Chân Đơn

  • Khi sử dụng Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn sẽ nhận điểm kinh nghiệm tương ứng.

  • Nhân vật cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng được Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn.
  • Sử dụng tối đa 3 tỷ điểm kinh nghiệm/nhân vật/1 tháng cho tất cả các loại Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn.
  • Sau khi sử dụng các loại Chân Đơn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm ( không cộng dồn) tương ứng với số ghi trên Chân Đơn.
  • Ngày tái sử dụng: Sử dụng ngày nào thì 30 ngày sau được sử dụng tiếp.

JXVN Kính Bút !

Bài Viết Khác: